GGS-Projekt Pra­cow­nia geo­lo­gii i ochrony śro­do­wi­ska Sp. z o.o.

Chorzów 41-503
ul. Narutowicza 3

Chcemy, aby wie­dza poparta doświad­cze­niem były jedną z głów­nych pod­staw ofe­ro­wa­nych przez nas usług. Nasze pro­jekty reali­zu­jemy z naj­wyż­szą sta­ran­no­ścią i sumien­no­ścią dba­jąc o prze­strze­ga­nie dobrych zasad sztuki inży­nier­skiej oraz stan­dar­dów bez­pie­czeń­stwa i ochrony śro­do­wi­ska natu­ral­nego.