GGS-Projekt Pra­cow­nia geo­lo­gii i ochrony śro­do­wi­ska Sp. z o.o.

Chorzów 41-503
ul. Narutowicza 3

Zapew­niamy kom­plek­sową obsługę tech­niczną oraz prawną. Pro­jek­tu­jemy oraz wyko­nu­jemy kom­plek­sowe insta­la­cję dosto­so­wu­jąc je do panu­ją­cych warun­ków geo­lo­gicz­nych. Nasze odwierty  wyko­ny­wane są przy uży­ciu naj­now­szego sprzętu wiert­ni­czego firmy Comac­chio obsłu­gi­wa­nego przez doświad­czoną kadrę wier­ta­czy i geo­lo­gów.